logo

Klachten

klachten ten aanzien van het product of de dienstverlening, melden per mail aan info@prestigewijnen.nl onder vermelding van : factuurnummer , afleverbonnummer en datum van levering. Na ontvangst van uw klacht zullen wij u een ontvangstbericht sturen.

Prestigewijnen verplicht zich tot het inhoudelijk reageren binnen 8 werkdagen.

 

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).